ไปหน้าหลัก

Questions & Answers | ปุจฉาวิสัชนา ........Q&A 01


| Under Construction ||| Under Construction |


ลำนำทองผาภูมิตะวันตก

ณ ถิ่นหนึ่งแดนปัศจิมวนภูแห่งแคว้นปุราณวิเทศนาม “Camburi”
ยล “เขาน้ำโจน” ผาดโผนพุ่งผุดทะยานเริ่มซึ่งหมุดขอบแห่งจอมไศล
“เขาเยน” แผกโดดเด่นดูสุดตระหง่านอันแนวปราการหลากภูผาตั้ง
ตามชิดติดเชิงชัน “เขาท่าขนุน” งามอฎวีพัสตราวาริทปฎลเริงลิ่วฟ้า
ที่ตั้งถัดไกลแลสุดลับตาคือ “เขาพุถ่อง” คู่ “บึงน้ำทิพย์-ต้นไม้ยักษ์”
บรรพศิลา “ยุคเพอร์เมียน” 299-251 ล้านปี “มหายุคพาลีโอโซอิก”
หลักฐานธรณีแปรสัณฐานอดีตสมุทรภูมิสู่ปัจจุบันคิริกันทรสถาลดร 
สุดพิศวงก่อเกิด “Karst” สถานวรรณนสถิตคูหาชลากรลาสกไศล
อู่กำเนิดแห่งนิเวศระบบ “พุปุราชินี-พุหนองปลิง” ที่ควรคู่การอนุรักษ์
ล้ำเลอคุณค่าสรรพสิริทรัพยากรพัทธชีวมณฑล “Biodiversity”
แอ่งชีวิตหลอมรวมกอปรทวีด้วยเอกลักษณ์ “ทองผาภูมิตะวันตก”
ณ ที่แหล่งนี้พบครั้งแรกวนปุษปวงศ์กระดังงา “นมแดงทองผาภูมิ”
ยังอีกครั้งแรก “2 แมลงชีปะขาว” ไม่ปรากฏก่อนหน้าในวงวิชาการ
“ไรน้ำนางฟ้าไทย ไรน้ำนางฟ้าสิรินธร" 2 ไรน้ำนางฟ้าแห่งห้วยเขย่ง
วนวิศุทธดรรชนี “มวน ฯ แมลงน้ำ ริ้นดำ สโตนฟลาย เฟิร์นใบบาง”
มี “ผีเสื้อหนอนม้วนใบ ผึ้งม้าน นานาชนิดชันโรง อีกแมงมุมใยกลม”
“ไบรโอไฟต์ ไรน้ำ สาหร่ายสีแดงน้ำจืด สาหร่ายระบบนิเวศน้ำไหล”
“วอเตอร์บัค ไรฝุ่น ชุมชนหอยทากบก จุลินทรีย์ มากมายนทีมัตสย”
น่าพิศวง “สังคมมด สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก อีกนานาทิชากรพันธุ์”
ยังสัตว์เสี่ยงสูญพันธุ์ “ค้างคาวกิตติ” ฐานถิ่นคูหากรรกรปรรวดียภูมิ
“ปูราชินี” รานีทองผาภูมิตะวันตกมีมหาปุษปดุจเขมวดี "ผีเสื้อน้อย”
หลายหลากวนพืชพรรณ “ขิง เข็ม ถั่ว ไผ่ หญ้า เฟิร์น” ค่าควรศึกษา
แหล่งเรียนรู้บรรพชีวินฟอสซิลหอย “แบรคิโอพอด” ร่วมยุคไดโนซอร์
บรรจุสนิทมีหลายชั้นมฤทากรรกรศิลา “ยุคไทรแอสซิก” ที่ “เขานิซา”
ยังหมู่หัสดินน้อยใหญ่ต่างยาตราเพลินกายใจใน “สวนป่าทองผาภูมิ”
แดนดินถิ่นที่เหล่าทวิรทวรัชยา “เทือกเขาตะนาวศรี” ยิ่งคุณวิศิษฏดา
คลุมปรกสุดอธิมาตรอุดดมวนภูอันพฤหัตปฤถิวีดลไทยและเมียนมา
อัครคุณนานาประการสู่มนุษย์ภูริศัสชีวนพันธุ์ในชิวิกามณฑลที่แห่งนี้
หนึ่งฐานแห่งวัฒนธรรม “ฮัวบินห์-แฟงนอย" มีมาก่อนประวัติศาสตร์
ถิ่นนานาชาติพันธุ์ กะเหรี่ยง มอญ ไทย ลาว พม่า ขมุ กุรข่า ทวาย
หนึ่งวิภาคกำเนิด “แม่น้ำน้อย” ไหลเรื่อยเรียง “แควน้อย” ถิ่น “ไทรโยค”
ภูมีเนื่องอธิราชยปุราดน “ฟูนัน-ทวารวดี-เจนละ-ละโว้-สุวรรณภูมิ”
ปรณวาณิชปถเชื่อมปัศจิมล่วงมา “ศึกเก้าทัพ-ท่าดินแดง-สามสบ”
มีหมายปฤถวีที่ “ผาอ้น” ปุราณมฤตติกามรรคาทัพพม่ามุ่งพิชัยศึก
อันปรพลพม่ารุดเร่งปริยาติอัสดคิริด้วยอนุยุทธมารค “คลองปิล๊อก”
มุ่งยัง “ผาอ้น” ร่วมมหาเสนายาตราล่องวนาปคแควน้อยสู่ “ไทรโยค”
หนึ่งคชวีถีลัดร่นบูรพคิริปราการเชื่อม “เขย่ง” สู่ “ปรังกาสี-ท่าขนุน”
ถิ่นที่เดิม “เขย่ง” หมู่ครามิกชนล้วนคชาชีวพลคชปาลเพื่อชักลากไม้
เมทินีอันก่อกำเนิด “ปิล๊อก-เขย่ง-ประจำไม้” รวมสู่ภูมีนที "แควน้อย”
คือปูรวสีมา “ปิล๊อก-โบอ่อง” โปราณคิริทวารลัดสู่สมุทร "อันดามัน”
“โบอ่อง” ประจักษ์ปุราณครามบนกรรปาสราชภูปฏต้นรัตนโกสินทร์
ปรากฎอลิปริยวาปีมีมหาศิลามัธยสถิตประดิษฐานซึ่ง “เจดีบุอ่อง”
ล้วนล้อมกอปรด้วยทูรคาภูมิประเทศถิ่นสถานดำรงแห่ง “เขาช้างพี”
คงมั่นในหลักฐานใบเสมาสิกดามัยศิลาอันร่องรอยศิลปเนื่องอโยธยา
อีกหนึ่งฆัณฏา “เจ้าจอมสมบูรณ์” สร้างอุทิศถวายพระมิ่งจอมขวัญ
องค์ “พระปิยมหาราช พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”
และ “พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา”
เดิมถิ่นปูรวดนวีถีจาก “ทองผาภูมิ” มุ่ง “สังขละบุรี-เจดีย์สามองค์”
อดีตต้นทางสู่แหล่งสีมันคิริธาตุลัดผ่านคลอง “บ้านไร่” ไป “อีต่อง”
คือที่สุดขอบสมุทรเนมิสริตคิริวารีเกษตรนาม “เทือกเขาตะนาวศรี”
ในวนปริพันธ์ปรากฏด้วย “อุทยานแห่งชาติเขาแหลม” พ.ศ. 2534
ครอบคลุมธารดลเขื่อนวชิราลงกรณอีกสนทีคิริกานนภูมีที่รายรอบ
พร้อมบรรจุซึ่งขอบเขตต์ “อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ” พ.ศ. 2552
คือคิริชาลกรรกรไศลบูรพปราการผนวกอัสดคิริมหาปัศจิมปราการ
ณ ที่บรรจบนวามพุจากหลากสิราอันกำเนิดมาใน “ป่าเขาช้างเผือก”
ผนวกอาโปวิศุทธดาด้วยนานาศาขาล้วนธาราจาก “ป่าห้วยเขยง”
สมทบสุธาสุดเลิศนิรมล “ป่าเขาพระฤๅษีป่าเขาบ่อแร่ แปลงที่ 1”
อีกมงคัลยชล “เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก”
มหภาค “ลุ่มน้ำ ฯ แควน้อยตอนบน” ผนวก “ลุ่มน้ำสาขาห้วยปิลอก”
ผสานร้อยวารีผนึกรวมสลิลาศัยผจงรวบชลธีประชิดยังกาณฑ์เขื่อน
ชลพันธกทำนบอเนกประสงค์ “เขื่อนหินถม” ที่แห่งแรกในแผ่นดินไทย
ให้น้ำอุปโภคบริโภคขับสมุทรธาราทุรชลเสริมชลประทานการเกษตร
นิรมิตวาปีอัครคุณประมงลดอุทกภัยนำวารีคมนาคมรมณียประวาส
ผลิตชลธาราวิทยุตโดยวิทยุชชนกพลังสามแสนกิโลวัตต์ป้อนสู่ชาติ
เดิมเรียก “เขื่อนเขาแหลม” ตามถิ่นที่ตั้งคั่นแควน้อยที่ “ท่าขนุนเหนือ”
9 มกราคม 2529 ล้นเกล้า ฯ มิ่งขวัญประชา “พระภูมิพลมหาราช”
รัชกาลที่ 9 “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”
เสด็จพระราชดำเนินพร้อมสองพระบรมวงศ์เพื่อทรงประกอบพิธีเปิด
เขื่อน ฯ และโรงไฟฟ้าพลังน้ำซึ่งในเวลาต่อมา 13 กรกฎาคม 2544
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระนามาภิไธยองค์ไอศวร
“สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร” ณ ขณะนั้น
คือรัชกาลที่ 10 “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” “พระมหากษัตริย์ไทย”
จึงเป็นเขื่อนในพระนามแห่งกษิติราชจอมภูปดีอันพระยศยิ่งเลิศฟ้า
.........เขื่อนวชิราลงกรณ.........

ปฤถวีแห่งศิลาปุราวฤตต “ยุคไซลูเรียน-คาร์บอนิเฟอรัส-ครีเทเชียส”
วิเศษไศเลยภูมิ “ยุคเพอร์เมียน-ไทรแอสซิก-จูแรสซิก-ควอเทอร์นารี”
ส่วนแนวเขตต์ครามขจีนั้นล้วนปริศุทธงามทามทุ่งแห่งตฤณเกษตร
สุดสายชลขนาบกอปรด้วยคิริธาราดลแห่ง “ลุ่มน้ำสาขาห้วยปิลอก”
ปรีตินัยนาภูรินภัสวปุษยาอีกอัศจรรยสนทีคิริกานนปูรีษสุลลิตวิสดร
ประจันไศลเศขรคิริศฤงค์สถิตเมฆานันทาลัยตระหง่านล้ำมวลหมู่ศิขร
คือ “เขาช้างเผือก” คู่มิ่งสถาวรด้วยคิริทวารครามาธาน “บ้านอีต่อง”
กร่อนจากคำ “ณัตเอ่งต่อง” หมู่นิวาสอันนิวิษฏ์ยังเทวดาปรัสถาวัด
วณิควีถีปริกรชาวเหมืองซึ่งการยกรรมดำรงช่วง พ.ศ. 2483-2528
แหล่งนานาพหุคิริธาตุ ดีบุก วุลแฟรม ตะกั่ว สังกะสี ทองคำ ฯลฯ
เกิดเหมืองอีต่อง เหมืองอีปู่ เหมืองผาแป เรียก “หมู่เหมืองปิล็อก”
ปัจจุบันสถิตสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติอันดามันสมุทรฝั่งแดนไทย
“ซอติก้า-เยตากุน-ยาดานา” ถึง “สถานีควบคุมก๊าซที่บีวีดับบลิว 01”
ทวารปักษกสู่ “เขตตะนาวศรี” หรือ “ภูมิภาคตะนิ่นตายีแห่งเมียนมา”
อีกมี “ฐานปฏิบัติการช้างศึก” อันอนันตทฤศยาที่สุดแห่งคิริกรรณิกา
พร้อมมหันซึ่งไพศาลคคนางค์จรดสู่ฝั่ง “ทะเลอันดามัน” ที่เลื่องลั่น
หนึ่งสันนิษฐานยุทธมารค “ช่องเขาสูง” แห่ง “ศึกทวาย” พ.ศ.2330
พระปฐมบรมราชจักรีวงศ์ “รัชกาลที่ 1” ทรงยาตราหมายวรัชยาปุรี
“ปิล๊อก” เป็นคำมอญ “บีโกนล๊อก” นทีเปี่ยมปูรณ์ลูกอ๊อดอันอุดมสม
นามปรากฎตามที่ตั้ง “กองอาทมาต” ด้วยรามัญสีมามณฑลทั้ง 7
แต่โปราณกาลช่วงชลโศษมีกิจร่อนทองอยู่ “คลองปิลอก คลองพลู”
ยามพลรามัญปลดประจำการงานลาดตระเวนสีมันอันเอกปรการย์
แล้วนำส่งทูลเกล้าฯถวายเพื่อใช้ในราชกฤตย์มาแต่ต้นรัตนโกสินทร์
ปรากฏหมายสู่เจ้าเมืองกรมการเมืองตามจดหมายเหตุรัชกาลที่ 5
ในอดีตที่สีมาประเวศประวาสปริยชนหลากชาติพันธุ์น้อมมอบศิลา
สัตการปูชาพระแม่ธรณีทวิสถิราไทยและเมียนมาก่อเกิดมหาศิลากูล
อันนิรมาติ “พระเจดีย์ศรีปิล็อก” แล้วประจงจุซึ่งพระบรมสารีริกธาตุ
"หลวงบริบาลบุรีภัณฑ์" มอบให้เป็นสิริยิ่งมิ่งขวัญสู่หมู่ชนและขนิกร
มีที่ตั้งอยู่ถิ่นมรสุมเขตร้อนเรียกขานกัน “Tropical Monsoon”
เริ่มวฤตตจักรฤดูกาลกลางกุมภาที่ฤดูคิมหันต์แล้งแห้งสุดแสนร้อน
ซ้ำวายุภัยซัดพลวัตวนัคนิทุรธูมยาธูลิปฎลแรงร่ายฤทธิมันตราปรก
สะกดขวัญมวลภูผาเหล่าพนาสณฑ์ล้วนสยบยอมสู่สลดสภาพจำนน
ฉายฉานซึ่งรัศมีสูรย์สาดสะพรั่งฉาบท้องทุ่งทามต้องสล้างเหลือง
หมู่พฤกษาสลัดใบเหลือไว้เพียงกิ่งก้านแล้วจึ่งเกิดปรีติสุดอัศจรรย์
วิจิตรครีษมปุษปีอันรมณียอาภานานาวรรณดั่งมหารัตนมัยอุษณีย์
ลุล่วงเข้าสู่กลางพฤษภาวยูหทัพวริษาแห่งพรรษาฤดูมุ่งวิยาติผ่าน
พลันนภาอิ่มอารทรนิรมาติชลากรอากาศสลิลยังปรียติสู่ปฤถวีดล
พราวม่านฝนพรูแผ่พรมคีรินทรไพรพนัสขจีเขียวสะพรั่งปริศุทธ
มวลมหาเมฆาหมู่วาริธรคลายศีกรพัสตราห่มเศวตภูษาวนศิขิน
ทิพวิมลธารวารีบรรจุสถิตอฏวีคิริธรพรั่งพร้อมเป็นผู้ให้ในช่วงแล้ง
สรรพชีวินในผืนป่าเริงรื่นคืนชีวิตบ้างเข้าสู่กาลจักรการเจริญพันธุ์
ครั้นถึงกลางตุลาหวนคืนอีกครารื่นระเริงสุดหรรษาแห่งฤดูเหมันต์
บางวารเกิดตระการคลื่นธูมรีมหาเมฆสมุทรสุดยักษาบ่าท่วมท้น
โถมถาอัสดคิริปราการมหรรถสลิลธรห่มคิริชาลจนทั่วจตุรศรก
บางทิวาทิพนภาก้องประกาศปริศุทธจิตรกรรมวิศาลอากาศวรรณ
ประจักษ์ “ฟ้า” ลีลานานานาฎวรรณหฤษฏหรรษาอันเกินพรรณนา
เพลินกายสนานสราญใจอิ่มอาบไอศีตลศุษิลสุดสดใสแสนสันศุทธ
อรุโณทัยรุ่งมุ่งอภิรมย์ทุ่งศิศิรมณีมรรคาสู่พิภพจรดประจุปริวรรต
ครั้นสายเมื่อภาพปรากฏจึ่งกระจ่างในทรรศนียาอันตราตรึงจิตต์
บ่ายเพลินประกายวาริณระรินริ้วคลื่นดุจรชตวาวระยับวับจับตา
เย็นยลสนธยาชมหมู่นภอัปสรัสเริงลีลานาฏรงครัศมีแห่งอัสดมยน
แพรพลิ้วพรายประภาทีปาวลิไสวเรืองพราววาวไหมในพยับโพยม
แวววามงามวิจิตรศุภศุกลพริ้งแพรวอาภาพิศุทธเลิศล้ำรังสินาฏยา
ในค่ำคืนรุจิรดาราวลีลอยรุ่งเรืองสกลโรจน์ล่องท่องอากาศคงคา
ทิพมณีดารกาทอประกายอาภาวัชรระยิบระยับประดับปูรณนภสินธู
เลื่อมนักษัตรดารารายพราวกะพริบพรายงามเพลินใจยิ่งเย็นจิตร์
ชมนิศาทฤศยาอันคืนทิพจันทราทรงรถด้วยเศวตอัศวปลั่งหิมรัศมี
โปรยปรายอณูทีปิกาสุกสกาวเปล่งสว่างไสวดั่งอดุลยอัครชวาลา
ยลศิขรวลีกอปรคลื่นกันทรฉายาภูมิประเทศในศีตลรัศมีแห่งศศิกลา
คืนวันเพ็ญอันบุษยาต้องมนตราประกายละอองกิรณธาราทวิอาภาวิธู
งามนัยนจันทริกาโศภนทรรศนียาอานันทามฤตปริสรทั่วทิกจักรวาล
เมื่อพร้อมจิตต์จึ่งบังเกิดสุขยิ่งปรีติในวิเวกด้วยแสวงซึ่งโมกษธรรม
แอบอิงอรัณยวาสเกษตรกอปรนานามหาสารศาจิพรรณอรณเขตต์
แวดล้อมในหมู่ภูผางามวนีพฤกษพรรณทิพย์ศานตสเทวศักวรี...ที่นี่
.........ทองผาภูมิตะวันตก.........

เพลินประกฤติสิทธนิรมาณศิลปอันมโนรมทฤศยานั้นรมณียสวรูป
สุเกษมสุขศานติที่พำนักเรือนเรียบง่ายแบบ “วนคราม-วนาศรม”
อิงกายใจได้พักแล้วจิตต์จักคลี่คลายดุจปุษปวัดบงกชพ้นเหนือน้ำ
เพลากระแสสับสนซึ่งหมุนวนขับเคลื่อนวีถีชีวิตนครชนข้องมหาปุรี
สดับเซ็งแซ่ในโศรตรล้วนสรรพนาทศรวณีย์ลั่นบันลือสื่อสำเนียงไพร
บรรเลงกล่อมเห่ขับขานด้วยบทเพลงพนาคีตลีลาแสนเสนาะลำนำ
อันพงพนัสนั้นเลิศล้ำลึกซึ่งประภาวที่สุดลี้ลับเกินมนัสอาจหยั่งรู้
เมื่อได้ประสบสัมผัสแม้นเพียงไม่นานจักฟื้นคืนจิตต์แห่งสุขศานติ์
ทั้งพร้อมเปี่ยมเปรมปรีด์สกลกายได้ฟื้นฟูคืนสู่ปูรณชีวพลัง ณ ที่นี่
.........สุเกษมวนาศรม บ้านสวนทวีชัยผาภูมิ.........

แผ่นดินสุขสงบและงดงาม
ปราการภูผาตระหง่าน
ในท่ามกลางหมู่ทิวเขา
ที่ทอดยาวแห่งตะนาาวศรี
และแผ่นผืนน้ำอันกว้างไกล
ของเขื่อนในพระนาม
แห่งองค์เจ้าฟ้า
มหาวชิราลงกรณฯ

เพลินตากับทิศนียภาพ
อันไพศาลสุดเพลินใจ
สราญใจกับสายลมพัด
อันอ่อนใสและบริสุทธิ์
ปิติสุขในเหล่าพรรณ
พฤกษาอันเขียวขจี
ณ ที่นี่...
ทองผาภูมิตะวันตก

พักผ่อนคลายในอ้อมกอด
ของธรรมชาติอันยิ่งใหญ่
พักผ่อนใจในบรรยากาศ
ของที่พักอันอบอุ่น
เอนกายพักแล้วผ่อนคลาย
เพื่อจะฟื้นคืนพลังแห่งชีวิต
เยียวยาสู่ความสดชื่นอีกครั้ง
ณ ที่นี่...
บ้านสวนทวีชัยผาภูมิ

พจนานุกรม Dictionaries Click.
หนังสือ และหนังสือหายาก Books and Rarebooks Click.[กลับไปรายการคำถาม] [กลับไปด้านบนของหน้า]


บ้านสวนทวีชัยผาภูมิ บ้านเลขที่ 401/8 ทางหลวง 3272 หมู่ที่ 1 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
[1] กรุณาฝากข้อความไว้ที่กล่องข้อความ หรือ ช่องโพสต์ ของ Facebook ที่แสดงไว้ข้างล่าง บ้านสวนฯจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด
https://www.facebook.com/BansuanThaveechaiphaphumBB | https://www.facebook.com/bansuan.thaveechaiphaphum
[2] สอบถามที่พัก 10:00-12:00 13:00-17:00 หยุด อ. พ. Th 089-5264135 | สอบถามข้อมูล 10:00-12:00 13:00-17:00  Th/En 085-2903056
[4] E-mail ban_suan@hotmail.com  bstc_phaphum@yahoo.com
https://goo.gl/f1MPqr อัลบั้มภาพ โดย Bansuan Thaveechaiphaphum บน Google maps
Coordinates : 14°45'41.2"N 98°34'24.1"E | https://goo.gl/maps/4NjLsaCRXnD2
   https://www.facebook.com/bansuan.thaveechaiphaphum
   https://www.facebook.com/BansuanThaveechaiphaphumBB

bstcicon ติดต่อ ที่เบอร์ 085-2903056 , 089-5264135
bstcicon http://www.thaveechaiphaphum.com/Reservation.htm

bstcicon สภาพอ่างเก็บน้ำวชิราลงกรณ Ichpp.egat.co.th
bstcicon http://ichpp.egat.co.th/app2017/graphformat/vrk_
      app/index_water1_1.php


bstcicon Graph แสดงปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ
bstcicon โดย ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน Water.rid.go.th
bstcicon http://water.rid.go.th/flood/flood/res_table/05052008/p24.JPG


Photo Album by Bansuan Thaveechaiphaphum on Google maps | Goo.gl/f1MPqr