ไปหน้าหลัก

Questions & Answers | ปุจฉาวิสัชนา ........Q&A 01


| Under Construction ||| Under Construction |


ถิ่นหนึ่งแห่งแดนสิงหคามตำนานอันปุรำแคว้น "Camburi"
"เขาน้ำโจน" ผาดโผนพุ่งผุดทะยานเริ่มซึ่งหมุดขอบห่งจอมไศล
"เขาเยน" แผกโดดเด่นดูสุดตระหง่านอันแนวปราการแห่งผาตั้ง
แล้วตามชิดติดด้วยเชิงชันคือทิว "เขาท่าขนุน" แลละลิ่วเลิศฟ้า
ที่ถัดไกลจนสุดลับตาคือ "เขาพุถ่อง" คู่ "บึงน้ำทิพย์ - ต้นไม้ยักษ์"
อู่กำเนิดนิเวศระบบ "พุปุราชินี - พุหนองปลิง" ที่ควรคู่การอนุรักษ์
ล้ำเลอค่าทรัพยากรสรรพสิริพัทธชีวมณฑล "Biodiversity"
แอ่งชีวิตหลอมรวมกอปรทวีเอกลักษณ์ "ทองผาภูมิตะวันตก"
ที่แหล่งนี้พบครั้งแรกวนปุษปวงศ์กระดังงา "นมแดงทองผาภูมิ"
อีกครั้งแรก "2 แมลงชีปะขาว" ไม่ปรากฏก่อนหน้าในวงวิชาการ
"ไรน้ำนางฟ้าไทย ไรน้ำนางฟ้าสิรินธร" 2 ไรน้ำนางฟ้าที่ห้วยเขย่ง
วนวิศุทธดรรชนี "หลากพันธุ์สโตนฟลาย ริ้นดำ ไรผุ่น จุลินทรีย์"
"ผีเสื้อหนอนม้วนใบ ผึ้งบ้าน หลากพันธุ์ชันโรง แมงมุมใยกลม"
"ไบรโอไฟต์ ไรน้ำ สาหร่ายสีแดงน้ำจืด สาหร่ายนิเวศน้ำไหล"
"แมลงน้ำวอเตอร์บัค ชุมชนหอยทากบก อีกมากมายนทีมัตสย"
สุดพิศวง"สังคมมด สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก นานาทิชากรพันธุ์"
อีกสัตว์เลี่ยงสูญพันธ์ "ค้างคาวกิตติ" ฐานถิ่นคุ่แนวไศลกรรกรศิลา
"ปูราชินี" รานีทองผาภูมิตะวันตกมหาปุษปดุจเขมวดี "ผีเสื้อน้อย"
มีหลากพืชพรรณวนา "ขิง เข็ม ถั่ว ไผ่ หญ้า เฟิร์น" ค่าควรศึกษา
พร้อมหมู่หัสดีน้อยใหญ่ยาตราเพลินกายใจใน "สวนป่าทองผาภูมิ"
แดนดินถิ่นที่เหล่าทวิรทวรัชยา "เทือกเขาตะนาวศรี" อันคุณวิศิษฏ์
คลุมปรกสุดอธิมาตรแนวผืนป่าอันอุดมแผ่นดินไทยและเมียนมาร์
อัครคุณนานาประการสู่มนุษย์และวนชีวพันธุ์ในชีวมณฑลที่แ่ห่งนี้
มีหมุดปฤถวีที่ "ผาอ้น" ปุราณมฤตติกามรรคาทัพพม่ามุ่งพิชัยศึก
หนึ่งคชวิถี "ป่าห้วยเขยง" สู่ "ปรังกาสี-หม่องกะลา" ลุ่มแควน้อย
แหล่งกำเนิด "แม่น้ำน้อย" ไหลเรียงเรื่อยรวม "แควน้อย" ถิ่นไทรโยค
หนึ่งฐานวัฒนธรรม "ฮัวบินห์ - แฟงนอย" มีมาก่อนประวัติศาสตร์
ถิ่นนิวาศชาติพันธุ์วรรณา กะเหรี่ยง พม่า รามัญ ไทย ลาว ทวาย
คือถิ่นที่จำเดิม "บ้านประจำไม้ล่าง - บ้านท่าขนุน" มุ่ง "แควน้อย"
นทีเนื่องในปุรำแห่งรอยอารยธรรม "ฟูนัน - ทวารวดี - ขแมร์ - ละโว้"
ถิ่นปูรวสีมา "ท่าขนุน-โบอ่อง-ปิล๊อก" โปราณคีรีทวารสู่ "อันดามัน"
ปุราณปถก่อนอโยธยาจนล่วงมา "ศึกเก้าทัพ - ท่าดินแดง - สามสบ"
กำลังทัพพม่ายาตรารุดลัดอัสตคีรีด้วยอนุยุทธมรรคา "คลองปิล๊อก"
แล้วมุ่ง "ผาอ้น" สมทบทัพหลักเร่งล่อง "แควน้อย" สู่เมืองไทรโยค
"โบอ่อง" ประจักษ์ปุราณครามบนกรรปาสภูปฏหลวงรัตนโกสินทร์
มั่นคงในหลักฐานใบเสมาศิลาทรายร่องรอยศิลปแห่งถิ่นอโยธยา
อีกระฆัง "เจ้าจอมสมบูรณ์" สร้างอุทิศถวายแด่พระมิ่งจอมขวัญ
องค์ "พระปิยมหาราช พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว"
และ "พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา"
คือที่สุดขอบสมุทรสริตคีรีวารีเขตต์มีนาม "เทือกเขาตะนาวศรี"
ในวนปริบทประกาศด้วย "อุทยานแห่งชาติเขาแหลม" พ.ศ. 2534
ครอบคลุมธารดลแห่งเขื่อนวชิราลงกรณและปริบทวนาซึ่งรายรอบ
อีกพร้อมบรรจุขอบเขตต์ "อุทยานแ่หงชาติทองผาภูมิ" พ.ศ. 2552
คือหนึ่งแนวบูรพปราการกรรกรไศลผนวกอัสดคีรีแห่งมหาปราการ
ที่บรรจบหลายหลากสิราอันมีกำเนิดมาใน "ป่าเขาช้างเผือก"
ผนวกซึ่งนานาแห่งศาขาล้วนพิศุทธ์ด้วยธาราจาก "ป่าห้วยเขยง"
สมทบธารอันเลิศวิมลแห่ง "ป่าเขาพระฤๅษีป่าเขาบ่อแร่ แปลงที่ 1"
ผนึกผสานซึ่งมวลเหล่าชลธีรวมรวบเข้าประชิดยังเขตต์แดนเขื่อน
ธารทำนบเอนกประสงค์ "เขื่อนหินถม" ที่แห่งแรกของแผ่นดินไทย
หน้าที่ให้น้ำอุปโภคบริโภคดันน้ำเค็มอีกชลประทานมุ่งการเกษตร
มีคุณการประมงบรรเทาอุทกภัยช่วยคมนาคมและการท่องเที่ยว
เป็นที่รู้จักหนึ่งแหล่งผลิตวิทยุุตธาราสามแสนกิโลวัตต์ป้อนสู่ชาติ
เดิมเรียก "เขื่อนเขาแหลม" ตามที่ตั้งคั้น "แควน้อย" ที่ท่าขนุนเหนือ
9 มกราคม 2529 ล้นเกล้าฯมิ่งขวัญประชา "พระภูมิพลมหาราช"
รัชกาลที่ 9 "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"
เสด็จประกอบพิธีเปิดแล้วได้โปรดเกล้าพระราชทานพระนามาภิไธย
องค์ไอศวรร "สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร"

ปัจจุบันรัชกาลที่ 10 "พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทย"
"สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร"
จึงเป็นเขื่อนในพระนามแห่งกษิติราชจอมราชันอันพระยศยิ่งเลิศฟ้า
.........เขื่อนวชิราลงกรณ.........

ส่วนแนวเขตต์ครามขจีล้วนปริศุทธ์งามทามทุ่งแห่งตฤณเกษตร
ซึ่งขนาบชลด้วยคีรีธาราดลเขตต์แห่ง "ลุ่มน้ำสาขาห้วยปิลอก"
เพลินเพลิดสู่สุดนัยนาด้วยนภดลทรรศนียาอันสุดแสนกว้างใหญ่
ประจันซึ่งหนึ่งไศลศิขรเมฆธาราลัยช่างตระหง่านล้ำมวลหมู่ศิงขร
คือ "เขาช้างเผือก" มิ่งสถิตคู่ยังคีรีทวารครามาธาน "บ้านอีต่อง"
เป็นคำกร่อนจาก "ณัตเอ่งต่อง" หมู่บ้านที่ตั้งอยู่ ณ ภูเขาแห่งเทพ
อดีตแหล่งร้านตลาดของชาวเหมืองราวช่วง พ.ศ. 2483 - 2527
แหล่งอันอุดมสิทธรสนานา ดีบุก ตะกั่ว วุลแฟรม ที่ตำบลปิล๊อก
เป็นที่ตั้งสถานีควบคุมก๊าซที่บีวีดับบลิว 01 จาก "เยตากุน-ยาดานา"
ทวารวิถีเชื่อมสู่ "เขตตะนาวศรี" ภูมิภาคตะนิ้นตายีแห่งเมียนมาร์
และเป็นที่ตั้ง "ฐานปฏิบัติการช้างศึก" อันที่สุดแห่งมหันทรรศนียา
พร้อมที่สุดไพศาลคคนางค์จรดสู่ฝั่ง "ทะเลอันดามัน" ที่เลื่องลั่น
อันถิ่นที่ตั้งอยู่ในเขตต์ร้อนเปียกแห้งสลับเรียก "ทรอปิคัลสะวันนา"
เริ่มวฤตตจักรฤดูกลางมีนาด้วยครีษมกาลแล้งแห้งสุดแสนร้อน
ซ้ำรุนแรงสลับวายุบทพยุหเดชผู้ร่ายเวทแผ่มหฤทธิมันตราปรก
สะกดขวัญมวลภูผาเหล่าพนาสณฑ์ล้วนสยบยอมสู่สลดพลจำนน
ฉายฉานซึ่งรัศมีสูรย์สาดสะพรั่งฉาบท้องทุ่งทามต้องสล้างเหลือง
หมู่พฤกษาต่างเพรียงพร้อมสลัดใบเหลือไว้แต่เพียงกิ่งก้านแห้ง
ลุล่วงเข้าสู่กลางพฤษภาทัพวริษาแห่งวรรษาฤดูมุ่งยาตราผ่าน
ไออากาศพลันปรีเปี่ยมชื้นล้นสถานะสู่กำเนิดนภชลอันสุดยิ่งพิศุทธ์
พราวม่านฝนพรูแผ่พรมคีรินทรไพรพนัสขจีเขียวสะพรั่งปริศุทธ์
มวลมหาเมฆาหมู่วาริธรคลายศีกรพัสตราห่มเศวตภูษาวนศิขิน
ทิพวิมลวารีธารบรรจุสถิตอฏวีคีรีธรพรั่งพร้อมเป็นผู้ให้ในช่วงแล้ง
สรรพชีวินในผืนป่าฟื้นเริงรื่นคืนชีวิตบ้างเข้าสู่วัฏจักรการเจริญพันธุ์
ครั้นกลางตุลาหวนคืนอีกครารื่นระเริงสุดหรรษาแห่งฤดูเหมันต์
บางวารเกิดตระการคลื่นธูมรีมหาเมฆสมุทรสุดยักษาบ่าท่วมท้น
โถมถาอัสดคีรีปราการมหรรถสลิลธรห่มคีรีชาลจนทั่วจตุรศรก
บางทิวาทิพนภาก้องประกาศปริศุทธจิตรกรรมวิศาลอากาศวรรณ
ประจักษ์ "ฟ้า" นานาลีลานาฎวรรณหฤษฏหรรษาอันสุดพรรณนา
เพลินกายสนานสราญใจอาบไอในสายลมอันสดใสแสนบริสุทธิ์
อรุโณทัยรุ่งมุ่งอภิรมย์ทุ่งศิศิรมณีมรรคาสู่พิภพจรดประจุปริวรรต
ครั้นสายเมื่อภาพปรากฏจึ่งกระจ่างในทรรศนียาอันตราตรึงจิตต์
บ่ายเพลินประกายวาริณระรินริ้วคลื่นดุจรชตวาวระยับวับจับตา
เย็นยลสนธยาชมหมู่นภัสอัปสรัสเริงลีลานาฎรงครัศมีแห่งอัสดง
แพรพลิ้วพรายประภาทีปาวลิไสวเรืองพราววาวไหมในพยับโพยม
แวววับวามวิจิตรศุภภัสสราแพรวอาภาพิศุทธ์เลิศล้ำรังสินาฏยา
ในค่ำคืนรุจิรดาราวลีลอยรุ่งเรืองสกลโรจน์ล่องท่องอากาศคงคา
ทิพราตรีมณีอาภาทอประกายวัชรระยิบระยับประดับปูรณนภสินธู
เลื่อมนักษัตรดารารายพราวกะพริบพรายพาเพลินใจยิ่งเย็นจิตต์
ชมนิศาทรรศยาอันคืนทิพจันทราทรงรถด้วยเศวตอัศวปลั่งหิมรัศมี
โปรยปรายอณูทีปิกาสุกสกาวเปล่งสว่างไสวดั่งอดุลยอัครชวาลา
ยลศิขรวลีกอปรคลื่นกันทรฉายาภูมิประเทศในละอองศีตลศศิกลา
คืนวันเพ็ญอันบุษยาต้องมนตราประกายละอองธาราอาภากิรณวิธู
งามนัยนจันทริกาโศภนทรรศนียาอนันตามฤตปริสรทั่วทิกจักรวาล
เมื่อพร้อมจิตต์จึ่งบังเกิดศุขสุดยิ่งปรีติในวิเวกมุ่งแสวงโมกษธรรม
ศุขล้ำยิ่งอิงแอบมวลหมู่แมกไม้อันขจีพรรณแห่งเขตต์อรัณยคราม
ศานตแวดล้อมล้วนภูผางามวนีพฤกษพรรณทิพย์สเทวศักวรี ที่นี่
.........ผืนป่าตะวันตก.........

พึงพักผ่อนคลายไปกับอ้อมกอดของธรรมชาติอันสุดแสนยิ่งใหญ่
ศุขสันโดษใจไปในความสงบที่เรียบง่ายแบบ "วนคราม-วนาศรม"
เอนอิงกายใจได้พักแล้วจิตต์จะคลี่คลายดุจกุมุทบงกชพ้นเหนือน้ำ
เพลากระแสสับสนอันหมองหม่นสุดหมุนวนด้วยวิถีชนในนคราใหญ่
เพียงได้สดับแว่วเซ็งแซ่ในโศรตรล้วนสรรพศรวณียแห่งสำเนียงไพร
บรรเลงกล่อมเห่ขับขานด้วยบทเพลงพนาคีตลีลาแสนเสนาะลำนำ
ด้วยพงพนัสนั้นเลิศล้ำลึกในอานุภาพที่สุดลี้ลับเกินมนัสอาจหยั่งรู้
เมื่อได้ประสบสัมผัสแม้นเพียงไม่นานจักฟื้นคืนซึ่งจิตต์อันศุขศานติ์
แล้วจึ่งได้กลับเปี่ยมเปรมปรีด์อันพร้อมด้วยชีวพลังอีกครั้ง ที่นี่
.........บ้านสวนทวีชัยผาภูมิ.........

แผ่นดินสุขสงบและงดงาม
ปราการภูผาตระหง่าน
ในท่ามกลางหมู่ทิวเขา
ที่ทอดยาวแห่งตะนาาวศรี
และแผ่นผืนน้ำอันกว้างไกล
ของเขื่อนในพระนาม
แห่งองค์เจ้าฟ้า
มหาวชิราลงกรณฯ

เพลินตากับทิศนียภาพ
อันไพศาลสุดเพลินใจ
สราญใจกับสายลมพัด
อันอ่อนใสและบริสุทธิ์
ปิติสุขในเหล่าพรรณ
พฤกษาอันเขียวขจี
ณ ที่นี่...
แผ่นผืนป่าแห่งภาคตะวันตก

พักผ่อนคลายในอ้อมกอด
ของธรรมชาติอันยิ่งใหญ่
พักผ่อนใจในบรรยากาศ
ของที่พักอันอบอุ่น
เอนกายพักแล้วผ่อนคลาย
เพื่อจะฟื้นคืนพลังแห่งชีวิต
เยียวยาสู่ความสดชื่นอีกครั้ง
ณ ที่นี่...
บ้านสวนทวีชัยผาภูมิ
[กลับไปรายการคำถาม] [กลับไปด้านบนของหน้า]


 
บ้านสวนทวีชัยผาภูมิ บ้านเลขที่ 401/8 ทางหลวง 3272 หมู่ที่ 1 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
[1] กรุณาฝากข้อความไว้ที่กล่องข้อความ หรือ ช่องโพสต์ ของ Facebook ที่แสดงไว้ข้างล่าง บ้านสวนฯจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด
https://www.facebook.com/BansuanThaveechaiphaphumBB | https://www.facebook.com/bansuan.thaveechaiphaphum
[2] สอบถามที่พัก 10:00-12:00 13:00-17:00 หยุด อ. พ. Th 089-5264135 | สอบถามข้อมูล 10:00-12:00 13:00-17:00  Th/En 085-2903056
[3] โทรศัพท์บ้าน 10:00-12:00 13:00-17:00 หยุด อ. พ. Th 034-598978  [4] E-mail ban_suan@hotmail.com  bstc_phaphum@yahoo.com
https://goo.gl/f1MPqr อัลบั้มภาพ โดย Bansuan Thaveechaiphaphum บน Google maps
Coordinates : 14°45'41.2"N 98°34'24.1"E | https://goo.gl/maps/4NjLsaCRXnD2
   https://www.facebook.com/bansuan.thaveechaiphaphum
   https://www.facebook.com/BansuanThaveechaiphaphumBB

bstcicon ติดต่อที่พัก ที่เบอร์ 089-5264135
bstcicon ขอขอบพระคุณในอุปการะคุณของแขกทุกท่าน

bstcicon Graph แสดงปริมาตรน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ
bstcicon โดย ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน Water.rid.go.th
bstcicon http://water.rid.go.th/flood/flood/res_table/05052008/p25.JPG