ไปหน้าหลัก
13.1) ห้องสมุด คลังหนังสือ สิ่งพิมพ์ ทางด้านการศึกษา
         พุทธศาสนาออนไลน์

ธรรมะพีเดีย 
     - http://www.thammapedia.com/index.php
              - http://www.thammapedia.com/dhamma/dhamma_book.php  หนังสือธรรมะ 
              - http://www.thammapedia.com/dhamma/dhamma_book_bybdds.php 
                พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)
              - http://www.thammapedia.com/dhamma/dhamma_book_bypanya.php
                พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)
              - http://www.thammapedia.com/dhamma/dhamma_book_bypayutto.php
                พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.ปยุตโต)
The Buddhist eLibrary 
     - http://www.buddhistelibrary.org/ 
              - http://www.buddhistelibrary.org/th/index.php?lang=thai
              - http://www.buddhanet.net/ebooks_childrens.htm
              - http://www.buddhanet.net/ 13.2) หนังสือเพื่อการศึกษาพุทธศาสนาที่น่าสนใจออนไลน์
พระธรรมโกศาจารย์ : พุทธทาส
Buddhadasa Bhikkhu

     - http://th.wikipedia.org/wiki/พระธรรมโกศาจารย์_(เงื่อม_อินฺทปญฺโญ)  ประวัติโดยสังเขป
     - http://en.wikipedia.org/wiki/Buddhadasa   ประวัติโดยสังเขป
แหล่งรวบรวมข้อมูลงานของท่านพุทธทาส 
     - http://www.thammapedia.com/dhamma/dhamma_book_bybdds.php
     - http://www.buddhadasa.com/ 
     - http://www.buddhanet.net/budasa.htm 
สรรนิพนธ์พุทธทาสว่าด้วย เต๋า
     - http://www.thammapedia.com/dhamma/books/bdds/107.pdf
สรรนิพนธ์พุทธทาสว่าด้วย สตรี ในฐานะมารดาของโลก
     - http://www.thammapedia.com/dhamma/books/bdds/108.pdf
ขั้นตอนการศึกษาพระพุทธศาสนาโดยละเอียด (กขกกาของการศึกษาพุทธศาสนา)
     - http://www.thammapedia.com/dhamma/books/bdds/201.pdf 
The ABC of Buddhism 
    - http://what-buddha-taught.net/Books6/Buddhadasa_Bhikkhu_ABC_of_Buddhism.pdf
พุทธประวัติจากพระโอฏฐ์
     - http://www.thammapedia.com/dhamma/books/bdds/203.pdf
อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
     - http://www.thammapedia.com/dhamma/books/bdds/204.pdf
อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคปลาย
     - http://www.thammapedia.com/dhamma/books/bdds/205.pdf
ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ
     - http://www.buddhadasa.in.th/site/books.php
Paticcasamuppada : Practical Dependent Origination 
    - http://www.vipassati.ch/english/books/Paticcasamuppada-Practical-Dependent-
      Origination_ebook.html

ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ
     - http://www.thammapedia.com/dhamma/books/bdds/208.pdf
ภิกฺขุน
     - http://www.thammapedia.com/dhamma/books/bdds/406.pdf
อานาปานสติภาวนา
     - http://www.thammapedia.com/dhamma/books/bdds/214.pdf
คำสอนของฮวงโป (บันทึกชินเชา, บันทึกกวาน-ลิง)
    - http://www.thammapedia.com/dhamma/books/bdds/501.pdf 
คู่มือมนุษย์ฉบับสมบูรณ์
   - http://www.buddhanet.net/budasa2.htm
Handbook for Mankind
    - http://www.buddhanet.net/budasa2.htm 
Keys to Natural Truth 
    - http://www.what-buddha-taught.net/Books2/Bhikkhu_Buddhadasa_Keys_to_
       Natural_Truth.htm
 

พระพรหมคุณาภรณ์
Prayudh Payutto

     - http://th.wikipedia.org/wiki/พระพรหมคุณาภรณ์_(ประยุทธ์_ปยุตฺโต)  ประวัติโดยสังเขป 
     - http://en.wikipedia.org/wiki/Prayudh_Payutto   ประวัติโดยสังเขป 
     - http://www.watnyanaves.net/th/home เวปไซต์วัดญาณเวสกวัน 
หอสมุดงานของพระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) วัดญาณเวสกวัน 
     - http://www.watnyanaves.net/th/book_search   ค้นหาธรรมนิพนธ์ของพระพรหมคุณาภรณ์
     - http://www.watnyanaves.net/th/book_list  รายชื่อธรรมนิพนธ์ของพระพรหมคุณาภรณ์
     - http://www.watnyanaves.net/th/audio_search   ค้นหาธรรมบรรยายของพระพรหมคุณาภรณ์
     - http://www.watnyanaves.net/th/sound_album_list  รายชื่อชุดธรรมบรรยายของ
       พระพรหมคุณาภรณ์
งานของพระพรหมคุณาภรณ์
พจนานุกรมพุทธศาสตร์ : ฉบับประมวลธรรม : Dictionary of Buddhism  จาก การประพันธ์ 
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๑๕  พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ 20
     - http://www.watnyanaves.net/uploads/File/books/pdf/dictionary_of_buddhism_
        pra-muan-dhaama.pdf
 
     - http://www.thammapedia.com/dhamma/books/payutto/008.pdf
พจนานุกรมพุทธศาสน์ : ฉบับประมวลศัพท์   จาก การประพันธ์  พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๒๒  พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ 24
     - http://www.watnyanaves.net/uploads/File/books/pdf/dictionary_of_buddhism_
        vocabulary_version.pdf
 
     - http://www.thammapedia.com/dhamma/books/payutto/009.pdf 
นรก-สวรรค์ ในพระไตรปิฎก   จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ วัดพระพิเรนทร์ เมื่อ ๒๕๒๒ 
พิมพ์ครั้งแรก พฤศจิกายน ๒๕๒๔ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ 15
     - http://www.watnyanaves.net/uploads/File/books/pdf/heaven-hell_in_phra_tripitaka.pdf 
     - http://www.thammapedia.com/dhamma/books/payutto/081.pdf 
ตอบ ดร. มาร์ติน : พุทธวินัยถึงภิกษุณี   จาก การสนทนาธรรม ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๔๗
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๕๓   พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ 4
     - http://www.watnyanaves.net/newweb/uploads/File/books/pdf/answer_to_dr_martin_
       about_buddhist_discipline_to_buddhist_nun.pdf

ทัศนะของพระพุทธศาสนา ต่อสตรีและการบวชเป็นภิกษุณี   จาก การสนทนาธรรม ณ วัดญาณเวศกวัน
เมื่อ ๑๗ กันยายน ๒๕๔๑  พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม ๒๕๔๔
     - http://www.watnyanaves.net/uploads/File/books/pdf/buddhist_view_on_women_
       and_ordination_of_women.pdf
 
ปัญหาภิกษุณี : บททดสอบสังคมไทย   จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๔ 
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๔๔
     - http://www.watnyanaves.net/th/book_detail/257 

ติช นัท ฮันห์
Thich Nhat Hanh

     - http://en.wikipedia.org/wiki/Thich_Nhat_Hanh   ประวัติโดยสังเขป
     - http://www.plumvillage.org/ 
     - http://www.thaiplumvillage.org/index.html  เวปไซต์หมู่บ้านพลัมไทย
กุหลาบประดับดวงใจ ถอดความโดย รสนา โตสิตระกูล
     - http://www.khonnaruk.com/html/book/liturature/rose.html
Dhamma Audio Files
     - http://diydharma.org/audio/by/artist/thich_nhat_hanh 

Hermann Hesse 
      - http://en.wikipedia.org/wiki/Hermann_Hesse 
Eine indische Dichtung ( Siddhartha : สิทธารถะ
ต้นแบับภาษาเยอรมัน โดย Hermann Hesse
     - http://www.gutenberg.org/ebooks/2499

Karl Adolph Gjellerup 
    - http://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Adolph_Gjellerup  ประวัติโดยสังเขป
Der Pilger Kamanita  ต้นฉบับภาษาเยอรมัน โดย Karl Adolph Gjellerup  ท่านเป็นชาว Denish
แต่ได้รจนาหนังสือเล่มนี้เป็นภาษาเยอรมัน
     - http://www.gutenberg.org/ebooks/14962
The Pilgrim Kamanita ฉบับ ภาษาอังกฤษ  ถอดความโดย John Logie   บทบรรณาธิการโดย
อมโรภิกขุ (Acharya Amaro)  ภาพประกอบโดย ช่วง มูลพินิจ
     - http://www.abhayagiri.org/main/book/366/
กามนิต ฉบับภาษาไทย ถอดความโดย เสถียรโกเศศ นาคะประทีป  ภาพประกอบโดย ช่วง มูลพินิจ
      - http://www.khonnaruk.com/html/book/liturature/kamanita/kamanita-index.html

นิทานเซน
     - http://www.dhammajak.net/zen/2.html
     - http://www.dharma-gateway.com/misc/misc-zen-index.htm

ข้อมูล และลิ้งค์ที่น่าสนใจ .......................13
                          13.1 - ห้องสมุด คลังหนังสือ สิ่งพิมพ์ทางด้านการศึกษาพุทธศาสนาออนไลน์ต่างๆ  คลิ๊กที่นี่
                          13.2 - หนังสือเพื่อการศึกษาพุทธศาสนาี์ที่น่าสนใจ คลิ๊กที่นี่

[ย้อนกลับ ข้อมูล & ลิ้งค์ หน้า 00]บ้านสวนทวีชัยผาภูมิ บ้านเลขที่ 401/8 ทางหลวง 3272 หมู่ที่ 1 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
[1] กรุณาฝากข้อความไว้ที่กล่องข้อความ หรือ ช่องโพสต์ ของ Facebook ที่แสดงไว้ข้างล่าง บ้านสวนฯจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด
https://www.facebook.com/BansuanThaveechaiphaphumBB | https://www.facebook.com/bansuan.thaveechaiphaphum
[2] สอบถามที่พัก 10:00-12:00 13:00-17:00 หยุด อ. พ. Th 089-5264135 | สอบถามข้อมูล 10:00-12:00 13:00-17:00  Th/En 085-2903056
[4] E-mail ban_suan@hotmail.com  bstc_phaphum@yahoo.com
https://goo.gl/f1MPqr อัลบั้มภาพ โดย Bansuan Thaveechaiphaphum บน Google maps
Coordinates : 14°45'41.2"N 98°34'24.1"E | https://goo.gl/maps/4NjLsaCRXnD2
[Index] [Home]    [00] [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13]    [ถัดไป]
[Index] [Home]    [00] [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13]    [ถัดไป]
   https://www.facebook.com/bansuan.thaveechaiphaphum
   https://www.facebook.com/BansuanThaveechaiphaphumBB
home
Photo Album by Bansuan Thaveechaiphaphum on Google maps | Goo.gl/f1MPqr