ไปหน้าหลัก


ที่ท่องเที่ยวและสถานที่น่าสนใจในอำเภอบ้านโป่ง อำเภอโพธาราม และอำเภอท่าผา จังหวัดราชบุรี

วัดม่วง และพิพิธภัณฑ์บ้านม่วง
13°46'8.51"N, 99°50'39.53"E
ศูนย์มอญศึกษา บ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
เดินทางจากบ้านโป่ง ที่สี่แยกข้ามสะพานแม่น้ำแม่กลองจากทางหลวง 323 เข้าเส้น 3089 ไปประมาณ 10 กิโลเมตรเศษ ก็จะถึงทางแยกเข้าวัดม่วง และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านม่วง วัดตั้งอยู่ริมน้ำแม่กลอง
http://www.oknation.net/blog/voranai/2007/08/31/entry-1 เวปบล็อคของคุณศุภศรุต ตอนพาเที่ยว
วัดม่วงและพิพิธภัณฑ์บ้านม่วง
http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=chaiwat4u&date=20-05-2008&group=7
&gblog=3
เรื่องมอญบ้านม่วง ภาค1 ลงพื้นที่ภาคสนาม จากบล๊อคของคุณ chaiwatmsu
http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=chaiwat4u&date=20-05-2008&group=7
&gblog=4
เรื่องมอญบ้านม่วง ภาค2 ธรรมชาติ จากบล๊อคของคุณ chaiwatmsu
http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=chaiwat4u&date=20-05-2008&group=7
&gblog=5
เรื่องมอญบ้านม่วง ภาค3 อาหารการกิน จากบล๊อคของคุณ chaiwatmsu
http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=chaiwat4u&date=20-05-2008&group=7
&gblog=6
เรื่องมอญบ้านม่วง ภาค4 ภาษา จากบล๊อคของคุณ chaiwatmsu
http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=chaiwat4u&date=20-05-2008&group=7
&gblog=7
เรื่องมอญบ้านม่วง ภาค5 การแต่งกาย จากบล๊อคของคุณ chaiwatmsu
http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=chaiwat4u&date=20-05-2008&group=7
&gblog=8
เรื่องมอญบ้านม่วง ภาค6 บ้านเรือน อาคาร สถาปัตย์ จากบล๊อคของคุณ chaiwatmsu
http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=chaiwat4u&date=20-05-2008&group=7
&gblog=9
เรื่องมอญบ้านม่วง ภาค7 สังคม ประเพณี ความเชื่อ วัฒนธรรม จากบล๊อคของคุณ chaiwatmsu
http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=chaiwat4u&date=23-05-2008&group=7
&gblog=10
เรื่องมอญบ้านม่วง ภาค8 งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรา จากบล๊อคของคุณ chaiwatmsu
http://www.bloggang.com/data/chaiwat4u/picture/1206379688.jpg หน้าบันไม้เก่าจำหลักลายโถ
ดอกไม้ ลงสีอย่างสวยงาม
http://www.openbase.in.th/node/9814 บทความเรื่อง มอญบ้านโป่ง-โพธาราม จ.ราชบุรี โดย สุภาภรณ์  จินดามณีโรจน์
http://www.monstudies.com/เวปไซต์เพื่อการศึกษาภูมิปัญญามอญ
http://www.monsiam.net/
เวปไซต์เครือข่ายเครือข่ายชุมชนมอญสยาม ลุ่มน้ำแม่กลอง
http://www.infoforthai.com/forum/index.php?topic=5772.0  หมู่บ้านมอญในบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

วัดมะขาม
13°46'27.79"N, 99°50'46.08"E
http://www.bloggang.com/data/chaiwat4u/picture/1208427891.jpg ภาพศาลาไม้เก่าที่วัดมะขาม
http://www.bloggang.com/data/chaiwat4u/picture/1208430771.jpgภาพหอระฆังไม้หลังเก่าสัดส่วนรูปทรงงดงามดีมาก
http://www.bloggang.com/data/chaiwat4u/picture/1210713133.jpg ฐานบันไดก่ออิฐถือปูน
ขึ้นเรือน ซุ้มหลังคาประตูทางเข้าเรือนที่ยังคงหลงเหลืออยู่ สัดส่วนสวยงาม

วัดโพธิโสภาราม
หอเรียนพระไตรปิฎก
13°46'36.41"N, 99°50'59.70"E
หอพระไตรปิฎก
13°46'37.70"N, 99°50'59.53"E
วัดโพธิโสภาราม ชื่อเดิมคือ วัดโพธิรามัญ ชาวบ้าน เรียกว่า วัดโพธิมอญ อยู่ที่บ้านโพธ์ ตำบลคุ้งพยอม อำเภอ
บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๓๕๘ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ.๒๔๕๑ จุดเด่นของ
วัดนี้คือ หอเรียนพระไตรปิฏกมีลักษณะเป็นทรงไทยจัตุรมุขยอดปราสาทเสาและพื้นไม้ มุงกระเบื้องเคลือบ
ดินเผา มีช่อฟ้าใบระกา หางหงส์ ขนาดกว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๑๕ เมตร สูง ๕๐ เมตร สวยงามมาีก นับเป็นอาคาร
ลักษณะนี้ แห่งเดียวในลุ่มแม่น้ำแม่กลอง เป็นที่ภาคภูมิใจยิ่งที่บรรพชนชาวมอญในชุมชนแห่งนี้ ในเรื่องความ
สามารถทางด้านสถาปัตยกรรมที่เป็นเยี่ยม จากกาลเวลาที่สร้างมานานเกือบ ๘๐ ปี หอพระไตรปิฎกแห่งนี้ได้
ชำรุดทรุดโทรม อย่างไรก็ตามยังเห็นร่องรอยของความงดงามอยู่ อาคารที่เป็นจุดเด่นอีกแห่งหนึ่งของวัดนี้ก็คือ
หอพระไตรปิฎก ซึ่งมีลักษณะเป็นเรือนไม้เสาเดียว ยอดมณฑป ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓ เมตร สูง ๒๕ เมตร ตั้งอยู่กลางน้ำ นับเป็นภูมิปัญญาที่ชาญฉลาดในการเก็บพระไตรปิฎก คัมภีร์ใบลานให้พ้นอันตรายจากปลวก 
http://www.ratchaburiculture.com/index.php?c=showitem&item=758

วัดใหญ่นครชุมน์
13°46'21.56"N, 99°51'0.59"E
วัดใหญ่นครชุมน์ ตั้งอยู่ที่บ้านนครชุมน์ ตำบลนครชุมน์ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี อยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดม่วง เพียงข้ามสะพานข้างวันม่วงไปและเลี้ยวซ้ายไปนิดเดียว สามารถมองเห็นวัดใหญ่นครชุมน์ได้จาก ฝั่งวัดม่วง สันนิษฐานกันว่าเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยทวารวดี ต่อมารกร้าง จนกระทั้งมอญมาตั้งชุมชนอยู่ตามสายน้ำ
แม่กลอง จึงได้ทำการสร้างวัดขึ้นใหม่บนที่เดิมนี้ขึ้นเป็นวัดของชาวมอญต่อมา
http://www.bloggang.com/data/chaiwat4u/picture/1208282689.jpg ภาพกุฏิวัดใหญ่ ฝั่งนครชุมน์ เป็นกลุ่มเรือนไม้ที่มีรูปแบบเรือนสวยงามมาก เสาเรือนในบ้านหลาย ๆ หลัง หนุนด้วยตอปูน กันความชื้น จากบล๊อคของคุณ chaiwatmsu
http://watyaiweb.igetweb.com/index.php?mo=3&art=202829 เวปไซต์เดิมของวัดใหญ่นครชุมน์
http://www.nakornchum.com เวปไซต์ใหม่ของวัดใหญ่นครชุมน์

วัดขนอน และพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน
3°43'36.40"N, Longtitude: 99°50'38.85"E
วัดขนอน และพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน ตั้งอยู่ในเขตตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรเดินทาง
จากวัดม่วงบนเส้น 3089 ต่อไปอีกประมา๊ณเพียง 7 กิโลเมตรเศษ ก็จะถึงวันขนอนและพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่
วัดขนอน 
โทรศัพท์ 032233386
http://www.paktho.ac.th/ratchaburi/ratchaburi1/grand%20shadow%20play%20watkanon.html
http://www.paktho.ac.th/ratchaburi/ratchaburi1/grand%20shadow%20play%20watkanon1.html
http://www.paktho.ac.th/ratchaburi/ratchaburi1/grand%20shadow%20play%20watkanon2.html
http://www.paktho.ac.th/ratchaburi/ratchaburi1/grand%20shadow%20play%20watkanon3.html
เรื่องราวประวัติความเป็นมาของหนังใหญ่วัดขนอน กรรมวิธีในการแกะตัวหนัง การแสดง และปัจจุบันของ
หนังใหญ่วัดขนอน
http://www.pidthong.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=539018273&Ntype=9 เรื่องโดย
สังเขปของวัดขนอน และพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน
http://pidthong.org.www.readyplanet5.com/images/column_1255313455/map3.gif แผนที่
ท่องเที่ยวนครปฐม-ราชบุรี ซึ่งแสดงตำแหน่งของวัดขนอน และพิพิธภัณฑ์ไว้ด้วย
http://www.oknation.net/blog/voranai/2007/10/15/entry-1 เวปบล็อคคุณศุภศรุต ตอนพาเที่ยว
ชมวัดขนอน พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน ดูหนังใหญ่ และหมู่วานรแห่งวัดขนอน

กลุ่มต้นยางนา ริมคลองชลประทาน บ้านยางประสาท อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุร
13°48'43.01"N, 99°53'13.37"E
กลุ่มต้นยางนาขนาดใหญ่ ริมคลองชลประทาน บ้านยางประสาท ไม่ไกลจากตลาดของอำเภอบ้านโป่ง เมื่อมองจาก
ระยะไกลจะเห็นร่มพฤกษ์อันแผ่แน่นหนาเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ ยางนาเป็นไม้ที่มีต้นเพศผู้ และต้นเพศเมีย ลูกยางเมื่อแก่เต็มที่จะลอยไปได้ไกล ด้วยปีกพยุงตัวคู่หนึ่งที่เกิดติดกับผล

โบสถ์หลังเดิมวัดนักบุญยอแซฟ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
13°48'44.28"N, 99°52'38.43"E
โบสถ์นิกายโรมันคาธอลิคหลังเดิม รูปแบบสถาปัตยกรรม Colonial ขนาดกะทัดรัด พร้อมหอระฆังหอเดียว
เคยเป็นสถานที่ถ่ายละครโทรทัศน์ เรื่องซอยปรารถนา 2500 (ออกอากาศเมื่อปี พ.ศ.2541) ซึ่งกำกับโดย
หม่อมหลวงพันธุ์เทวนพ เทวกุล
http://rb-old.blogspot.com/2010/08/2478.html ภาพถ่ายโบส์ถนักบุญยอแซฟ สร้างเมือปี พ.ศ. 2478
http://4.bp.blogspot.com/_9GecXHZQYyE/THRwPSCMsvI/AAAAAAAAFqY/0aSugxrjbbY/
s1600/p7.bmp
ภาพถ่ายโบส์ถนักบุญยอแซฟ สร้างเมือปี พ.ศ. 2478

อารามกาีรีส กาปูชิน
13°48'41.40"N, 99°52'42.30"E
อารามของชีลับ หรือชีมืด คณะการีส กาปูชิน นิกายโรมันคาธอลิค ที่อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี อารามแห่งนี้
เป็นอารามของคณะการีส กาปูชินแห่งแรก กำลังจะครบรอบ 75 ปี ในปีพุทธศักราช 2554 เรื่องราวของภคินีลับ
ของพระเจ้าเหล่านี้ ได้ถูกบรรจงถ่ายทอดออกมาให้สาธารณชนได้อ่านกันในนิตยสารสารคดี ฉบับที่ 116
ปีที่ 10 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2537 หน้า 10, 99-133
http://topicstock.pantip.com/writer/topicstock/W2253195/W2253195.html บทความเรื่องราวของ
ชีลับ หรือ ชีมืด

คฤหาสน์ตระกูลวังตาล บ้านสังคหะวังตาล หรือ บ้านหลวงสิทธิ์
13°48'29.51"N, 99°52'32.17"E
คฤหาสน์ทรงตึกแบบยุโรป เป็นคฤหาสน์ที่สร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 ของหลวงสิทธิเทพการ หรือ นายกิมเลี้ยง
วังตาล ถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์และละครโทรทัศน์มากมายหลายเรื่อง อาทิ ภาพยนต์เรื่อง คู่กรรม ละครเรื่อง ลอดลายมังกร เรื่อง ซอยปรารถนา 2500 (ออกอากาศเมื่อปี พ.ศ.2541) ซึ่งกำกับโดยหม่อมหลวง
พันธุ์เทวนพ เทวกุล และละครโทรทัศน์เรื่อง มงกุฏดอกส้ม ออกอากาศที่สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 และเรื่องล่าสุดคือ
เรื่อง สี่แผ่นดิน
http://rb-vip.blogspot.com/2010/08/blog-post.html เรื่องราวของหลวงสิทธิเทพการ
http://2.bp.blogspot.com/_9GecXHZQYyE/TG41ksx_jrI/AAAAAAAAFnw/eKNOnhKHR1c/
s1600/56-20041026220216.jpg
ภาพถ่ายคฤหาสน์สังคหะวังตาล

พิพิธภัณฑ์ชุมชนหลวงสิทธิ์
13°48'30.67"N, 99°52'32.27"E
พิพิธภัณฑ์ชุมชนหลวงสิทธิ์  เป็นสถานที่เก็บเอกสารระบบงานธุรกิจการค้าของหลวงสิทธิ์เทพการ  เช่น อุตสาหกรรมการเกษตร  โรงน้ำแข็ง  โรงเลื่อย ฯลฯ  อาคารพิพิธภัณฑ์สมัยก่อนเป็นสถานที่ทำงานของ
เทพการอุตสาหกัม "ออฟฟิตสังคหะวังตาล" เป็นบ้านเรือนไม้สัก ๒ ชั้น ปรุงเรือนด้วยสถาปัตยกรรมประยุกต์
แบบอาณานิคมในราวสมัยปลายรัชกาลที่ ๕  กับรัชกาลที่ ๖  ตัวเรือนไม้มีลักษณะเรือนเป็นแบบเรือนมะนิลา ตัวเรือนทำด้วยไม้สักทั้งหลัง
โทรศัพท์ 032322786, โทรสาร 032322862
http://www.ratchaburiculture.com/index.php?c=showitem&item=756 ชมภาพของเรือนพิพิธภัณฑ์
และเรื่องโดยสังเขป
http://www.ratchaburiculture.com/index.php?c=showitem&item=309 ชมภาพของเรือนพิพิธภัณฑ์
และเรื่องโดยสังเขป

เมืองโบราณโกสินารายณ์ หรือ หนึ่งใน วิษัยนคร นครตะวันตกที่สาบสูญ
"ศรีศัมพูกปัฏฏนะ" ณ โรงงานสยามคราฟท์
จอมปราสาท ศรีศัมพูกปัฏฏนะ
13°51'19.77"N, 99°50'59.67"E
สระโกสินารายณ์
13°51'33.74"N, 99°50'59.19"E
โรงงานสยามคราฟท์ ตั้งอยู่ที่หลักกิโลเมตรที่ 84 ณ บ้่านเลขที่ 19 ถนนแสงชูโต (ทางหลวง 323) อำเภอ
บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี อยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลท่าผา ศรีศัมพูกปัฏฏนะ เป็นหนึ่งใน"วิษัยนคร"
ที่ถูกสถาปนาขึ้นใหม่ 6 แห่ง สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มีนามเมืองตามจารึกว่า เมืองศรีชัยวัชรปุระ (เพชรบุรี)
เมืองศรีชัยราชปุระ(ราชบุรี) เมืองศรีชัยสิงหปุระ(ปราสาทเมืองสิงห์) เมืองสุวรรณปุระ (เนินทางพระ- สุพรรณ ?) เมืองสุพรรณภูมิปุระ (อโยธยา ?) และเมืองศรีศัมพูกปัฏฏนะ (สระโกสินารายณ์) ศรีศัมพูกปัฏฏนะ ตั้งอยู่บน
พื้นที่ปัจจุบันของโรงงานสยามคราฟท์ แทบกล่าวได้ว่าพื้นที่โรงงานทั้งหมดคือ ศรีศัมพูกปัฏฏนะ ครั้งโบราณ
นั่นเอง จอมปราสาท สถิตย์ ณ พื้นที่ใจกลางโรงงาน ส่วนสระโกสินารายณ์ หรือคือ บาราย ในครั้งโบราณนั้น ตั้ง
อยู่นอกเขตเมืองทางด้านทิศเหนือ เป็นส่วนหนึ่งของเมืองโบราณครั้งอาณาจักรขอมของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7
เรืองอำนาจ ขยายอาณาเขตครอบคลุมมาถึงดินแดนทางด้านตะวันตก ท่านสามารถติดต่อเข้าไปเยี่ยมชมเนิน
"จอมปราสาท" กับเจ้าหน้าที่ของโรงงานได้ เนื่องจากปัจจุบันกรมศิลปากรกับภาคธุรกิจได้บรรลุข้อตกลงใน
เรื่องนี้ กันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
http://www.oknation.net/blog/voranai/2007/05/29/entry-4 เวปบล็อคของคุณศุภศรุตว่าด้วยเรื่องการ
ท่องเที่ยวไปตามเส้นทางทวารวดีตะวันตก (จังหวัดนครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี)
http://www.oknation.net/blog/voranai/2009/08/13/entry-1 เรื่องโดยสังเขปของ "ศรีศัมพูกปัฏฏนะ"
วิษัยนครตะวันตก .....ที่สาบสูญ ณ ใจกลางแห่งโรงงานสยามคราฟท์ โดย คุณศุภศรุต
http://www.oknation.net/blog/voranai/2007/09/13/entry-1 เมื่อ"เมืองโบราณโกสินารายณ์" กลายมา
เป็นโรงงานและสนามเด็กเล่น
http://www.paktho.ac.th/ratchaburi/ratchaburi1/phrapotisad.html พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร
เปล่งรัศมีข้อมูล และลิ้งค์ที่น่าสนใจ .......................08
                          06.1 - ที่ท่องเที่ยวในอำเภอบ้านโป่ง อำเภอโพธาราม และอำเภอท่าผา จังหวัดราชบุรี คลิ๊กที่นี่

[ย้อนกลับ ข้อมูล & ลิ้งค์ หน้า 00]home
บ้านสวนทวีชัยผาภูมิ บ้านเลขที่ 401/8 ทางหลวง 3272 หมู่ที่ 1 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
[1] กรุณาฝากข้อความไว้ที่กล่องข้อความ หรือ ช่องโพสต์ ของ Facebook ที่แสดงไว้ข้างล่าง บ้านสวนฯจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด
https://www.facebook.com/BansuanThaveechaiphaphumBB | https://www.facebook.com/bansuan.thaveechaiphaphum
[2] สอบถามที่พัก 10:00-12:00 13:00-17:00 หยุด อ. พ. Th 089-5264135 | สอบถามข้อมูล 10:00-12:00 13:00-17:00  Th/En 085-2903056
[4] E-mail ban_suan@hotmail.com  bstc_phaphum@yahoo.com
https://goo.gl/f1MPqr อัลบั้มภาพ โดย Bansuan Thaveechaiphaphum บน Google maps
Coordinates : 14°45'41.2"N 98°34'24.1"E | https://goo.gl/maps/4NjLsaCRXnD2
[Index] [Home]    [00] [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13]    [ถัดไป]
[Index] [Home]    [00] [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13]    [ถัดไป]
   https://www.facebook.com/bansuan.thaveechaiphaphum
   https://www.facebook.com/BansuanThaveechaiphaphumBB
Photo Album by Bansuan Thaveechaiphaphum on Google maps | Goo.gl/f1MPqr
Photo Album by Bansuan Thaveechaiphaphum on Google maps | Goo.gl/f1MPqr