ลานหญ้า
ลานหญ้ากลางแจ้ง

ลานหญ้าอยู่ติดกับชายน้ำด้านทิศใต้ของ
บ้านสวนทวีชัยผาภูมิ บริเวณนี้มีลักษณะ
เว้าเข้ามาูเหมือนเป็นอ่าวเล็็กๆ แลดูเหมือน
แนวเขาฝั่งทิศตะวันออกโอบล้อมผืนน้ำ
ภาพเส้นขอบน้ำล้อเลียนแนวเขาอัน
ตระหง่าน ดูงดงาม เหมาะสำหรับ
ผู้ชื่นชมความงามของธรรมชาติ และ
ชีวิตกลางแจ้ง

ราวปลายเดือนตุลาคม ลมเย็นจากด้าน
ทิศเหนือจะกลับมามีอิทธิพลต่อสภาพ
อากาศโดยรวม และจะผลักดันลมฝน
ให้ล้าถอยไปเป็นเวลาหลายเดือน ใน
เวลาเดียวกันนั้นอ่างเก็บน้ำวชิราลงกรณ
จะเต็มเปี่ยมไปด้วยน้ำบริสุทธิ์จากขุนเขา
ชายน้ำจะขยายขอบเขตมาจรด ณ
ลานหญ้าแห่งนี้ ในยามเช้าไอเย็นของ
มวลหมอกขาวจะแผ่ปกคลุมผืนน้ำ และ
ขุนเขาโดยรอบดูงดงามยิ่งนัก เป็นภาพ
งามที่ให้พลังชีวิตแก่ผู้ชื่นชม โดยเฉพาะ
ผู้ที่ปลีกตัวจากความสับสนของนครใหญ่
ภาพแห่งอรูโณทัยมักเป็นน้ำทิพย์แห่ง
ชีิวิต ชุ่มชโลม กายให้ฟื้น คืนพลังใจให้
แก่ชีิวิต จากนั้นท่านสามารถพักผ่อน
สบายๆใต้เงาไม้ของยามบ่าย เฝ้าชม
ผืนน้ำทอประกายเงินระยิบระยับล้อ
แดดกล้า ไม่ช้ายามเย็นก็จะมาถึง พร้อม
กับนาฎลีลาในทัศนียภาพแห่งสีสัน เป็น
การปิดม่านภาพงามแห่งเวลากลางวันที่
งดงามอย่างยิ่ง

ในคืนเพ็ญที่ท้องฟ้ากระจ่างเมฆ ดวง
จันทราค่อยๆปรากฏ จากม่านภูผาอัน
ตระหง่าน ปราการแห่งด้านทิศตะวันออก
ฉายรัศมีอันเยือกเย็นให้กระจ่างแก่ทุก
ดวงเนตร ในภาพขอบเขตแห่งขุนเขา
และผืนน้ำ แล้วโปรยละอองทิพย์สีเงิน
ยวงแห่งหิมรัศมีเทพนั้น ลงสู่ผืนทะเลสาบ
ที่เบื้องล่าง พลันผืนน้ำเข้มก็ทอประกาย
ระยิบระัยับดั่งเกล็ดดาว งดงามราวต้อง
มนต์สะกด ครั้นเมื่อคืนแรมย่างกราย
มาถึง ท้องนภากลับประดับเลื่อมดารา-
ฉาย แวววาวแห่งดวงดาวเหล่านั้นย่อม
นำความปิติีมาสู่ทุุกคน

   https://www.facebook.com/BansuanThaveechaiphaphumBB
   https://www.facebook.com/bansuan.thaveechaiphaphum
Photo Album by Bansuan Thaveechaiphaphum on Google maps | Goo.gl/f1MPqr